X November
1 APEC       05-11/11/2017 TP.Đà Nẵng
XI December
1 Vietnam National Film Festival XX  12/2017 Trung Vuong Theater Cục Điện Ảnh
2 Asia festival Guitar 2018  12/2017 Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (dự kiến) Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội
3 Count Down Party  31/12/2017 Quảng trường 29/3, đường 2 Tháng 9 Công ty B Cộng
B Weekly events in Da Nang
I Old weekly activities
1 Street music Festival Saturday nite, twice a month Bach Dang walking street Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng
2 Fire and water show in Dragon Bridge 9 pm every Saturday and Sunday Dragon Bridge Công ty TNHH Anh Thịnh Minh
3 Street dancing and local music show 19h30-21h30  every last Saturday of the month Tran Hung Dao Street Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
II New weekly activities
1 My Khe Nite Every 15th of the month My Khe Beach Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
2 Summer Carival 5-9/2017 Bà Nà hills Tập đoàn Sun Group
3